Poikkiuintitempauksen taustaa

Vesistöjen - ja ylipäätään veden - merkitys on kasvamassa monesta näkökulmasta. Puhtaan veden tarve lisääntyy globaalisti. Ilmastonmuutos, väestönkasvu, elintapamuutokset ja kasvava ruoan ja energian tarve pakottavat etsimään uusia ratkaisuja puhtaan veden saatavuuden parantamiseksi. Myös vesiluonnonvarojen aineettomien arvojen merkitys on suuri. Ensimmäisen maailman trendeissä on nousussa hyvinvointi-teema, jossa virkistäytymisen ja terveyden lähteenä on yhä useammin luonto ja siihen liittyvät kokemukset ja elämykset, kuten puhdas vesi, luonnonantimet tai vastuullisesti lähellä tuotettu ruoka.

Suomella on hyvä asema vastata em. haasteisiin. Monimuotoinen vesiluonto, runsaat vesivarat ja korkea osaaminen sekä kaiken perustana oleva vesien kohtalaisen hyvä tila luovat erinomaiset edellytykset nk. sinisen biotalouden ja myös kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kasvulle ja kansainvälistymiselle. Tämä kasvava kiinnostus vesistöihin ja vaatimus vesien puhtaudesta edellyttää uusia tapoja toimia ja tietoisuuden lisääntymistä myös kansalaisten keskuudessa.

Höytiäisestä ja järviyhdistyksestä

Pro Höytiäinen ry perustettiin syksyllä 2014 tavoitteenaan puhdas ja leväkukinnoista vapaa kalaisa järvi, joka tunnetaan tulevaisuudessa myös vastuullisesta ympärivuotisesta järvimatkailusta ja jonka rannoilla on elinvoimaiset kylät. Yhdistys syntyi paikallisten asukkaiden huolesta ja halusta tehdä töitä järven tilan ja veden laadun parantamiseksi sekä oman lähiympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Höytiäisen poikkiuinnilla halutaan viedä eteenpäin juuri näitä tavoitteita.

Höytiäinen on Suomen 15. ja maakuntansa 3. suurin järvi. Se tunnetaan parhaiten vuoden 1859 hallitsemattomaksi ryöstäytyneestä järvenlaskusta, joka on Suomen, jopa Euroopan merkittävin. Tuolloin järven pinta-alasta katosi kolmannes. Maiseman ja luontoympäristön muutosten ohella järvenlasku vaikutti alueen elinoloihin. Asutus levisi, elinkeinot monipuolistuivat ja mm. Polvijärven kunnan peltoala kaksinkertaistui. Nykyinen Höytiäinen on entistä pienempi, mutta edelleen merkittävä asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Ajankohtainen sininen biotalous ja kiertotalouden puhtaat ratkaisut voivat olla järveä koskettava seuraava suurempi muutos.

Yhdistys tavoittelee Höytiäisestä puhtaan veden allasta, joka tarjoaa elämyksiä luonnosta ja ruoasta. Poikkiuinti -tempaus on yksi askel kohti päämäärää. Se nostaa keskusteluun puhtaan ympäristön tärkeyden sekä ihmisten että luonnon hyvinvoinnille. Senkin, että yhteisöt voivat myös omalla panoksellaan vaikuttaa ympäristönsä tilaan ja alueensa elinvoimaisuuteen.

Poikkiuinnista ja sen tavoitteista

Puhtaus kuuluu kauas, uskomme. Poikkiuinti- hanke luo yhteyden puhtaan veden ja ympäristön sekä paikallisen vastuullisen tuotannon, hyvän ruoan ja pääkaupunkiseudun ravintolamaailman välille.
Pro Höytiäinen toteuttaa yhdessä rantakylien toimijoiden, paikallisten yritysten ja Olo-ravintoloiden kanssa viiden päivän mittaisen tapahtuman, jonka aikana ravintoloitsija Petri Lukkarinen ui Höytiäisen pohjoispäästä etelään, noin 50 km, Pro Höytiäisen suunnansoutajien viitoittamaa reittiä, ruokailee järven ja lähiympäristön antimin ja yöpyy matkan varrella sovituissa kohteissa. Uinti ja järvimaisema uimarin näkökulmasta dokumentoidaan mahdollisuuksien mukaan (ilmavideointi, lyhytvideot someen) ja materiaalia käytetään hyvän asian edistämiseksi tulevaisuuden työssä.
Samanaikaisesti uinnin edistyessä Höytiäisen rannoilla toteutetaan veteen ja Höytiäiseen liittyviä tapahtumia.

Poikkiuinti on osa laajempaa Höytiäisen alueen kehittämiseen tähtäävää kokonaisuutta, jonka yhtenä strategisena toimenpiteenä se edistää

*järviyhdistyksen tavoitteita lisätä Höytiäisen ja yleisemmin vesiluonnon tunnettuutta sekä paikallisten asukkaiden, maanomistajien, mökkiläisten ja järven käyttäjien tietoisuutta puhtaan ympäristön ja alueen elinvoimaisuuden yhteydestä sekä

*Olo-ravintoloiden tavoitteita toimia omalta osaltaan puhtaan ja vastuullisesti tuotetun lähiruoan äänitorvena ja tehdä kotimaisesta ruoantuotannosta kansallinen ylpeydenaihe.

Uintiviikko toteutuu Höytiäisellä ja sen rannoilla ts. Kontiolahden, Polvijärven ja Juuan kunnan alueilla. Yhteistyökumppani Olo-ravintoloiden kautta hanke vaikuttaa myös pääkaupunkiseudulla. Tapahtuman viestin – puhtaiden lähivesien, luonnonantimien ja paikallisen ruoantuotannon - toivotaan tavoittavan laajemman yleisön useiden tilaisuuksien, median ja somen kautta.

Viisipäiväisen poikkiuintiviikon toivotaan kiinnostavan alueen toimijoita, paikallisia asukkaita, mökkiläisiä, matkailijoita ja järvenkäyttäjiä. Pidemmällä tähtäimellä maatalous- ja matkailuelinkeino, erilainen luontoyrittäjyys sekä suomalaisen lähiruoan, erityisesti järvikalan ystävät paikallisesti ja pääkaupunkiseudulla ovat tempauksen taustalla olevan ajatuksen kohderyhmää. Nyt tavoitteena on tiivistää paikallisten toimijoiden yhteistyötä, vahvistaa paikallista identiteettiä ja luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia. Tulevaisuus näyttää, onko tapahtuman tuloksena vuosittainen avovesiuintitapahtuma, kuhamarkkinat, järven tilaan ja veden laatuun vaikuttavien toimenpiteiden ja toimijoiden esiinmarssi, blue care -konseptiin keskittyvä yritysrypäs, tuoreen järvikalan tuotteistaminen ja vienti vai vielä nimeämätön tuote.

Joka tapauksessa järviyhdistys tulee jatkamaan kokemusta vahvempana toimintastrategiansa edistämistä, jonka hyödynsaajina ovat ensisijaisesti suomalainen luonto ja sitä kautta ihminen.

Osana Suomi 100-ohjemistoa

”Höytiäisen poikkiuinti puhtaiden vesien puolesta” on huomionosoitus Suomen vesistöille ja haaste pitää niistä parempaa huolta. Sinisen biotalouden ja kiertotalouden puhtaiden ratkaisujen menestyksekäs toteuttaminen edellyttää toimia myös paikallisessa arjessa. Oman lähiveden ja sen tuotteiden arvostus on vesien hyvän tilan ja kestävän käytön perusta. Poikkiuintitempauksen tarkoituksena on nostaa puhtaan järviluonnon, keräilytuotteiden ja paikallisen ruoantuotannon arvoa ja merkitystä paikallisesti, osana Suomen luonnonvarataloutta ja siihen perustuvaa liiketoimintaa. Sinisen biotalouden ja kiertotalouden puhtaiden ratkaisujen Suomi on montaa. Niiden edistämiseksi tarvitaan poliittisten linjausten, teknologisten läpimurtojen ja monialaisten innovaatioiden lisäksi paikallisten arjen tekoja oman lähivetensä ja -ympäristönsä hyväksi. Yhdessä.