Pro Höytiäinen - laajempi kuin järvi

Yhdistys

Pro Höytiäinen ry perustettiin syksyllä 2014 tavoitteenaan puhdas ja leväkukinnoista vapaa kalaisa järvi, joka tunnetaan tulevaisuudessa myös vastuullisesta ympärivuotisesta järvimatkailusta ja jonka rannoilla on elinvoimaiset kylät.  

Alusta asti on ollut selvää, että yhdistys toimii järvi edellä, mutta ihmistä unohtamatta. Järvi on yhteinen luonnonvara, josta voivat kaikki nauttia ja josta siksikin tulee yhdessä pitää huolta. Kun järvi voi hyvin, voi se myös tarjota hyvinvointia.

Sloganiksemme valikoitunut "laajempi kuin järvi" sekä logon vedessä laajenevat renkaat kuvaavat järveen ja veteen liittyvää asioiden kirjoa, myös ajattelu- ja toimintatapaamme - järvilähtöistä aluekehittämistä ja toimijoiden kasvavaa joukkoa. 

Keitä me olemme? 

Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti. Mukana on niin ranta-asukkaita, mökkiläisiä kuin vesistö- ja ympäristökysymyksistä kiinnostuneita toimijoita, kyläyhteisöjä ja luonnonystäviä, yhtä lailla paikkakuntalaisia kuin kauempana vaikuttavia, joilla on jokin kytkös seutuun, myös yrityksiä. 

Kuntien tuki järviyhdistykselle ja sen toiminnalle on pieni vuosittain anottava toiminta-avustus. Yhdistyksen toiminnassa olevat resurssit löytyvätkin järviyhdistyksen jäsenistöstä ja hallituksesta - monipuolisesta osaamisesta, Höytiäiseen liittyvästä pitkästä kokemuksesta, vahvasta sitoutumisesta järveen, järviyhdistyksen toimintaan ja teemoihin sekä laajoista suhdeverkostoista.

Hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 5-7 hallituksen jäsentä.

Miksi me toimimme?  

Höytiäinen on – näkökulmasta riippuen – Suomen 10. tai 15., ja Pohjois-Karjalan 3. suurin järvi. Järven laajuus tarkoittaa pitkiä etäisyyksiä, sijainti keskellä haja-asutusaluetta harvalukuista perusväestöä. Toisaalta sijainti Joensuun kupeessa ja lentokentän läheisyys sekä alueen vapaa-ajanasutus moninkertaistavat järven vaikutuspiirissä olevan väestön. Mahdollisuuksiamme ovat siis rauhallinen sijainti, mutta hyvä saavutettavuus. 

Höytiäisen järvenlasku on maan, jopa Euroopan, merkittävin. Mielenkiintoinen historia ja monimuotoinen luonto tekevät Höytiäisestä erityisen. Järvestä on runsaasti sekä tutkittua tietoa että tarinoita, mutta silti sen tunnettuus on melko heikko. Tieto ei ole tavoittanut. Se on ylitettävissä oleva kynnys, joka madaltuu monipuolisella toiminnalla.

Järvellä tai järveen liittyen on useita toimijoita, mutta toimijoiden välillä on vain vähän yhteistyötä. Järveen ja veteen liittyvät asiat ovat monisyisiä ja aina vahvasti kytköksissä toisiinsa. Eri teemojen parissa toimivien välille tarvitaan yhteistyötä. 

Puhdas vesi on itseisarvo, mutta itsestäänselvyys se ei ole. Vesiteema on ajankohtainen, maailmanlaajuisestikin. Sininen biotalous, vesiluonnonvarojen kestävä hyödyntäminen sekä kiertotalous, puhtaat ratkaisut ja vesienhoito, uhanalaiset lajit ovat esillä ja otsikoissa enenevässä määrin. Matkailuorganisaatiot rakentavat strategioitaan veteen ja luontoympäristöön liittyen. Puhtaan veden loppuminen ja sen synnyttämät kriisit ovat uutisaiheina yhä useammin. - Järviyhdistys haluaa Höytiäisen ympäristöineen olevan mukana  kehityksessä kohti puhtaampaa vettä ja monimuotoisempaa ympäristöä.   

Näistä lähtökohdista Pro Höytiäinen ponnistaa kohti puhtaampaa vettä ja monimuotoisempaa ympäristöä, tekijöitä, jotka tuottavat asukkaille hyvinvointia ja alueelle elinvoimaa. 

Järvi on yhteinen.